• Slide 1
  • Slide 2

รายการแข่งขัน

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

การแข่งขันกรีฑานักศึกษา

เริ่มแข่งขันเวลา 09:00น. ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ ประเภทการแข่งขัน ประเภทผู้แข่งขัน อันดับ
1 2 3
1100 เมตรนักศึกษาชายกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดอุบลราชธานี
2100 เมตรนักศึกษาหญิงกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดศรีสะเกษ
3200 เมตรนักศึกษาชายกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดศรีสะเกษ
4200 เมตรนักศึกษาหญิงกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดอุบลราชธานี
5400 เมตรนักศึกษาชายกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดอุบลราชธานี
6400 เมตรนักศึกษาหญิงกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดอุบลราชธานี
7800 เมตรนักศึกษาชายกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดศรีสะเกษ
8800 เมตรนักศึกษาหญิงกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดอุบลราชธานี
91,500 เมตรนักศึกษาชายกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดศรีสะเกษ
101,500 เมตรนักศึกษาหญิงกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดศรีสะเกษ
11ผลัด 4 x 100 เมตรนักศึกษาชายกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดศรีสะเกษ
12ผลัด 4 x 100 เมตรนักศึกษาหญิงกศน.จังหวัดยโสธรกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดศรีสะเกษ
13ผลัด 4 x 400 เมตรนักศึกษาชายกศน.จังหวัดอำนาจเจริญกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดอุบลราชธานี
14ผลัด 4 x 400 เมตรนักศึกษาหญิงกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดยโสธร

การแข่งขันกรีฑาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เริ่มแข่งขันเวลา 09:00น. ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ ประเภทการแข่งขัน ประเภทผู้แข่งขัน อันดับ
1 2 3
1100 เมตรครูชายกศน.จังหวัดอำนาจเจริญกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดอุบลราชธานี
2100 เมตรครูหญิงกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดศรีสะเกษ
3200 เมตรครูชายกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดอุบลราชธานี
4200 เมตรครูหญิงกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดศรีสะเกษ
5400 เมตรครูชายกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดอุบลราชธานี
6400 เมตรครูหญิงกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดอุบลราชธานี
7800 เมตรครูชายกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดอุบลราชธานี
8800 เมตรครูหญิงกศน.จังหวัดยโสธรกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดศรีสะเกษ
9ผลัด 4 x 100 เมตรครูชายกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดอุบลราชธานี
10ผลัด 4 x 100 เมตรครูหญิงกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดยโสธร
11ผลัด 4 x 400 เมตรครูชายกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดศรีสะเกษ
12ผลัด 4 x 400 เมตรครูหญิงกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดศรีสะเกษ

การแข่งขันกีฬานักศึกษา

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย
คู่ที่ สนามแข่งขัน รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ
1วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดอุบลราชธานีรองชนะเลิศ09:30 น.กศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดยโสธรกศน.จังหวัดศรีสะเกษ
2วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดอุบลราชธานีรองชนะเลิศ11:00 น.กศน.จังหวัดอำนาจเจริญกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดอุบลราชธานี
3วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดอุบลราชธานีชิงชนะเลิศ13:00 น.กศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดศรีสะเกษ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชาย
คู่ที่ สนามแข่งขัน รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ
1โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีรองชนะเลิศ09:30 น.กศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดอุบลราชธานี
2โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีรองชนะเลิศ10:30 น.กศน.จังหวัดยโสธรกศน.จังหวัดอำนาจเจริญกศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
3โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีชิงชนะเลิศ11:30 น.กศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดอำนาจเจริญกศน.จังหวัดอุบลราชธานี
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อหญิง
คู่ที่ สนามแข่งขัน รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ
1โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีรองชนะเลิศ09:30 น.กศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดอำนาจเจริญกศน.จังหวัดอุบลราชธานี
2โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีรองชนะเลิศ10:30 น.กศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดยโสธรกศน.จังหวัดยโสธร
3โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีชิงชนะเลิศ11:30 น.กศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดยโสธรกศน.จังหวัดยโสธร
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย
คู่ที่ สนามแข่งขัน รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ
1โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีรองชนะเลิศ09:30 น.กศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดยโสธรกศน.จังหวัดอุบลราชธานี
2โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีรองชนะเลิศ10:30 น.กศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดอำนาจเจริญกศน.จังหวัดศรีสะเกษ
3โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีชิงชนะเลิศ11:30 น.กศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดศรีสะเกษ
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
คู่ที่ สนามแข่งขัน รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ
1โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีรองชนะเลิศ09:30 น.กศน.จังหวัดอำนาจเจริญกศน.จังหวัดยโสธรกศน.จังหวัดยโสธร
2โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีรองชนะเลิศ10:30 น.กศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดอุบลราชธานี
3โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีชิงชนะเลิศ11:30 น.กศน.จังหวัดยโสธรกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดอุบลราชธานี
การแข่งขันกีฬาเปตองชาย
คู่ที่ สนามแข่งขัน รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ
1สวนนก ม.ราชภัฏอุบลฯรองชนะเลิศ09:30 น.กศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดอำนาจเจริญรอผล
2สวนนก ม.ราชภัฏอุบลฯรองชนะเลิศ10:30 น.กศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดยโสธรรอผล
3สวนนก ม.ราชภัฏอุบลฯชิงชนะเลิศ11:30 น.รอผลรอผลรอผล
การแข่งขันกีฬาเปตองหญิง
คู่ที่ สนามแข่งขัน รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ
1สวนนก ม.ราชภัฏอุบลฯรองชนะเลิศ09:30 น.กศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดยโสธรรอผล
2สวนนก ม.ราชภัฏอุบลฯรองชนะเลิศ10:30 น.กศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดอำนาจเจริญรอผล
3สวนนก ม.ราชภัฏอุบลฯชิงชนะเลิศ11:30 น.รอผลรอผลรอผล
การแข่งขันกีฬาเปตองทีมผสม (นักศึกษาผู้พิการ)
คู่ที่ สนามแข่งขัน รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ
1สวนนก ม.ราชภัฏอุบลฯรองชนะเลิศ09:30 น.กศน.จังหวัดอำนาจเจริญกศน.จังหวัดศรีสะเกษรอผล
2สวนนก ม.ราชภัฏอุบลฯรองชนะเลิศ10:30 น.กศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดยโสธรรอผล
3สวนนก ม.ราชภัฏอุบลฯชิงชนะเลิศ11:30 น.รอผลรอผลรอผล

การแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย
คู่ที่ สนามแข่งขัน รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ
1โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีรองชนะเลิศ11:30 น.กศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดยโสธรกศน.จังหวัดอุบลราชธานี
2โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีรองชนะเลิศ13:30 น.กศน.จังหวัดอำนาจเจริญกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดศรีสะเกษ
3โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีชิงชนะเลิศ15:00 น.กศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดอุบลราชธานี
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชาย
คู่ที่ สนามแข่งขัน รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ
1โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีรองชนะเลิศ12:00 น.กศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดอำนาจเจริญกศน.จังหวัดอุบลราชธานี
2โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีรองชนะเลิศ13:00 น.กศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดยโสธรกศน.จังหวัดศรีสะเกษ
3โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีชิงชนะเลิศ14:00 น.กศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดอุบลราชธานี
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อหญิง
คู่ที่ สนามแข่งขัน รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ
1โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีรองชนะเลิศ12:00 น.กศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดอุบลราชธานี
2โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีรองชนะเลิศ13:00 น.กศน.จังหวัดอำนาจเจริญกศน.จังหวัดยโสธรกศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
3โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีชิงชนะเลิศ14:00 น.กศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดอำนาจเจริญกศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย
คู่ที่ สนามแข่งขัน รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ
1โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีรองชนะเลิศ12:00 น.กศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดอำนาจเจริญกศน.จังหวัดอุบลราชธานี
2โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีรองชนะเลิศ13:00 น.กศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดยโสธรกศน.จังหวัดยโสธร
3โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีชิงชนะเลิศ14:00 น.กศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดยโสธรกศน.จังหวัดยโสธร
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
คู่ที่ สนามแข่งขัน รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ
1โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีรองชนะเลิศ12:00 น.กศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดยโสธรกศน.จังหวัดยโสธร
2โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีรองชนะเลิศ13:00 น.กศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดอำนาจเจริญกศน.จังหวัดศรีสะเกษ
3โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีชิงชนะเลิศ14:00 น.กศน.จังหวัดยโสธรกศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดศรีสะเกษ
การแข่งขันกีฬาเปตองชาย
คู่ที่ สนามแข่งขัน รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ
1สวนนก ม.ราชภัฏอุบลฯคัดเลือก12:00 น.กศน.จังหวัดยโสธรกศน.จังหวัดอำนาจเจริญรอผล
2สวนนก ม.ราชภัฏอุบลฯรองชนะเลิศ13:00 น.กศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดศรีสะเกษรอผล
3สวนนก ม.ราชภัฏอุบลฯรองชนะเลิศ14:00 น.รอผลศูนย์วิทย์ฯอุบลฯ และ กศน.ภาคตะวันออกเฉัยงเหนือรอผล
4สวนนก ม.ราชภัฏอุบลฯชิงชนะเลิศ15:00 น.รอผลรอผลรอผล
การแข่งขันกีฬาเปตองหญิง
คู่ที่ สนามแข่งขัน รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ
1สวนนก ม.ราชภัฏอุบลฯรองชนะเลิศ12:00 น.กศน.จังหวัดศรีสะเกษกศน.จังหวัดยโสธรรอผล
2สวนนก ม.ราชภัฏอุบลฯรองชนะเลิศ13:00 น.กศน.จังหวัดอุบลราชธานีกศน.จังหวัดอำนาจเจริญรอผล
3สวนนก ม.ราชภัฏอุบลฯชิงชนะเลิศ14:00 น.รอผลรอผลรอผล